HomeNieuwsRevitalisering De Enk

Revitalisering De Enk

Publicatiedatum: 8 feb. 2019

Revitalisering De Enk - bijdrage in raad 7 februari 2019

“Waarom Staatkundig Gereformeerd?” en “Zo wij ons al niet met de politiek willen bemoeien, de politiek dat wel met ons doet.”

Het was, voorzitter, ds. Jac. van Dijk tijdens de oprichtingsvergadering van onze SGP-kiesvereniging in februari 1949. Deze maand precies 70 jaar geleden.
Locatie was hotel ’Peter’. De huidige locatie/omgeving van winkelcentrum De Enk...
(Voor de verdere geschiedschrijving van onze kiesvereniging verwijs ik u graag naar ons jubile-umboek).

Inmiddels kan de - in 1980 gebouwde - De Enk wel een metarmafose gebruiken.
De ’bloemkoolarchitectuur’ van het complex is niet echt uitnodigdend. Ik wil best bekennen dat ik als nieuwe Ermeloer wel eens een beetje verdwaalt ben...

Deze revitalisering is een mooi plan en het is een mooie kans voor Ermelo en voor het kernwin-kelgebied. Vanuit onze SGP-fractie waardering voor de initiatiefnemer.

Plezierig dat we in de afgelopen tijd middels overleggen en mailcontacten tot een integrale en raadsbrede motie zijn gekomen voor een integrale aanpak.
Dit proces brengt de raad in positie en maakt haar sterker. De raad stelt in deze de kaders die het college uit mag voeren. Dit past ook in het coaliteakkoord ’Dichterbij’ en in de nieuwe werkwijze van de raad en qua communicatie bij de nieuwe omgevingswet.

Er zijn natuurlijk nog wel wat zaken op te lossen. Dan hebben we het over woningbouwprogram-ma, parkeren, voorkomen van leegstand en duurzaamheid.

Aan goedkope huurwoningen is grote behoefte in Ermelo. Verheugt zijn wij dat de initiatiefnemer ons tijdens de commissie aangaf, rekening te houden met een substantieel deel sociale huur-woningen tot de grens van huursubsidie.
De nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan het woningbouwprogramma.

Die nieuwe woningen hebben natuurlijk ook parkeerplaatsen nodig.
T.a.v. van het parkeren wil de SGP géén rechtsongelijkheid of precedentwerking.
De contacten met omwonenden van het Postlaantje liggen ons wat dat betreft nog vers in het geheugen. In ons verkiezingsprogramma staat “Het centrum moet goed bereikbaar zijn voor auto’s en fietsen. Daarom zal het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen afgestemd moeten worden op de behoefte.”
Voor de parkeerproblematiek, dienen in overleg met de initiatiefnemer, meerdere alternatieve, structurele en duurzame oplossingsrichtingen binnen het plangebied te komen, die recht doen aan de geldende parkeernormen volgens het vigerende bestemmingsplan (wat voor heel Ermelo geldt), het parkeerfonds en het dorpse karakter. Indien blijkt dat dit niet op te lossen is binnen het plangebied dient dit integraal (het kernwinkelgebied en aanpalende gebieden) bekeken te worden. Ook weer met inachtneming van de geldende parkeernormen.
Kortom: binnen het plangebied en pas dan buiten het plangebied. In die volgorde!

Verder wenst de SGP De Enk een, in meerdere opzichten, duurzame toekomst toe. Een toekom-stbestendig winkelcentrum, waar het leuk is om te winkelen, te wonen en ook te kunnen par-keren. Kortom waar het goed toeven is voor mens, fiets en auto.

Voorzitter dan nog even over de uitbreiding van de horeca. Vandaag las ik dat vóór hotel Peter, hotel Roelofsen daar domicilie hield (want ik was een nieuwe Ermeloer) Dit was een hotel voor geheelonthouders. Of dit ook voor de nieuwe horeca gaat gelden weet ik niet, maar wie weet... In ieder geval ’ik pas’, als geheelonthouder...

P.W. Stam