8 september 2022

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Kostentoerekening aan inwoners bij verstopping riool

Geacht college,

 

Van een inwoner begrepen we dat bij verstopping van het riool de kosten van ontstopping voor haar eigen rekening zijn, ook al ligt de oorzaak van de verstopping buiten haar erfgrens. Het betrof ingroei van boomwortels (gemeentelijk eigendom). Hierbij heeft de SGP-fractie de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of hier vastgesteld beleid aan ten grondslag ligt? En zo ja, wanneer dit is vastgesteld.

 

2. Kunt u de werkwijze juridisch onderbouwen?

 

3. Bent u met ons van mening dat dit vraagtekens oproept en bent u bereid de huidige praktijk en/of beleid te heroverwegen/te herzien?

 

 

In afwachting van uw reactie en met hoogachting,

 

Leo van der Velden

Fractievoorzitter SGP Ermelo