18 juli 2022

Algemene beschouwingen 6 juli 2022

Voorzitter dank u wel, vorige week besloot u de vergadering met een beschouwing over de bijzondere tijd waarin we leven. Het is goed om daarbij stil te staan, maar ook om onze afhankelijkheid te erkennen. God regeert en we weten dat alle gebeurtenissen in de wereld en in Ermelo lopen volgens Zijn plan. We mogen vertrouwen dat de uiteindelijke uitkomst goed zal zijn! Is dat altijd makkelijk, zeker niet, toch kan het enorm helpen om te weten dat het in dat opzicht nooit uit de hand zal lopen. Wij allen zijn geroepen om ons werk voor onze samenleving naar eer en geweten in te vullen en waar gehakt wordt vallen spaanders, juist dan is het belangrijk om niet te gaan voor “woensdag gehaktdag” maar als onderscheiden bestuursorganen ons constructief en toekomstgericht op te stellen. Als SGP maken we ons juist zorgen over dat meest essentiële: het constructieve samenwerken! Dan hebben het niet over de coalitievorming, die is democratisch gelegitimeerd en dat is voor ons de enige graadmeter, dat was in het verleden zo en dat is ook nu zo!

De SGP is de enige partij die vanaf 1972 onafgebroken deel heeft uitgemaakt van deze gemeenteraad en steeds op een constructieve manier heeft gewerkt en wil werken aan de toekomst van ons mooie dorp. Die goede gewoonte willen we ook nu graag voortzetten, maar dat vraagt altijd iets van twee kanten. Het heeft er alle schijn van dat een deel van de raad alles op alles zet om het monistische stelsel, wat in 2002 is afgeschaft, nieuw leven in te blazen en wij zullen ons daartegen blijven verzetten. De raad als geheel zal moeten blijven functioneren om de taken naar behoren te kunnen doen en heeft een onderscheiden taak t.o.v. van het college. Anders kan het “orgaan raad” niet functioneren en wanneer organen uitvallen weten we wat de gevolgen zijn. Ja voorzitter, het is ook een oproep aan u om dit te bewaken en voorstellen hier ook op te toetsen!

Graag wil ik ook gebruik maken om onze highlights onder de aandacht te brengen:

 • Zet juist nu in op beleid voor woningsplitsing

-        Minder m2 per inwoner

-        Minder last van stikstofbeleid, dus sneller realiseerbaar

-        Lagere woonlasten

-        Kansen voor jongeren

-        Minder hoge bouwkosten

 • Hou grootschalige woningbouw hoog op de agenda
 • Maak werk van de motie Speuld
 • Richt u bij de financiële afwegingen op het onderscheid tussen wettelijke taken en niet wettelijke taken, kijk bijvoorbeeld naar een uitgroeimodel van de niet wettelijke taken
 • Onderhoud grijs en groen mag niet worden afgeschaald, dit is ons dorp onwaardig
 • Schrap het fractiebudget fracties!
 • Zet in op toeleiding naar werk, dit bespaart een uitkering en scheelt enorm in de interne kosten
 • De jeugdzorg zal op een lager level moeten worden ingestoken willen we de kosten beheersbaar houden, trek niet alle verantwoordelijkheden op dit vlak naar de gemeente, we zijn geen opvoedkundig instituut, maar hebben er zeker een rol in te vervullen.
 • Toeristenbelasting meer differentiëren en segmenteren waar dit mogelijk is, kamperen voor gezinnen moet betaalbaar blijven.
 • Koester het bedrijfsleven en bouw verder aan het een imago van een ondernemersvriendelijk Ermelo!
 • Borg in de begroting dat verkregen subsidies ook kunnen worden benut.
 • Maak van incidentele opbrengsten nooit structurele opbrengsten, zie kadernota. Dit lesje hebben we met de precariobelasting al geleerd.
 • Hou oog voor de zwakkeren in de samenleving en bestrijdt de armoedeval, werken moet meer gaan lonen, we komen immers ook nog veel handjes tekort!

Ermelo is een bijzonder dorp met een onvergelijkbare dynamiek. Daar waar Natuur, Zorg, Bedrijfsleven, Agrarische Sector, Defensie, Cultuur, Kerkelijk leven en Sport op een bovengemiddelde manier aanwezig is, vraagt dat om een passende begroting. Vergelijken met buurgemeente is daarmee zinloos, ook al vinden ook wij dat de lastendruk aan de max zit en dit zeker geen blanco cheque is!

We wensen het college en medewerkers God’s zegen en wijsheid toe bij met maken van de begrotingspuzzel!

 

Leo van der Velden,

Fractievoorzitter SGP Ermelo