HomeNieuwsGespaard voor onderwijshuisvesting?

Gespaard voor onderwijshuisvesting?

Publicatiedatum: 15 jun. 2020

In het afgelopen jaar heeft een werkgroep een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2030 opgesteld. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van schoolbesturen en de gemeente Ermelo. In het huisvestingsplan zijn diverse onderwerpen uitgewerkt en is een inventarisatie gemaakt van het huidige scholenbestand zoals stichtingsjaar, boekwaarde, (benodigde) investeringen bij nieuwbouw of renovatie en duurzaamheidsmaatregelen. De SGP is blij dat dit college hier serieus werk van maakt. Er is in het verleden namelijk niet gespaard voor een meerjarenplan voor huisvesting van scholen. Onze fractievertegenwoordiger René Heij gaf aan dat nader onderzoek verricht zou moeten worden hoe deze enorme opgave gefinancierd zou kunnen worden en dit op te nemen in de meerjarenbegroting. Te denken valt bijvoorbeeld aan een financieringsvorm bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Ons raadslid Snoek diende hiervoor tijdens de raadsvergadering een amendement in. Het college had op zich geen bezwaar tegen dit amendement, maar gaf aan al een toezegging gedaan te hebben in het najaar met een plan te komen. Volgens de SGP: “Is het toch niet zo moeilijk om de te verwachten kosten mee te nemen in de meerjarenbegroting.” Alleen het CDA stemde mee met de SGP, daarmee werd het amendement verworpen.