HomeNieuwsCultuur in Ermelo

Cultuur in Ermelo

Publicatiedatum: 25 jun. 2020

Zoals aangekondigd gaan we in deze aflevering van onze serie over cultuur (of kunst) in op de situatie in onze woonplaats Ermelo. 

Gemeentelijke begroting

In de gemeentelijke begroting 2020 zijn voor de posten sport en cultuur de volgende bedragen opgenomen *

• Sport € 2.502.000 per inwoner € 93,00

• Cultuur € 2.266.000 per inwoner € 94,00

Ter vergelijking; voor de post groen is € 2.926.000 = € 109 per inwoner uitgetrokken

* Bron: Begroting gemeente Ermelo ‘in één oogopslag’.

Houding SGP- fractie

Met betrekking tot de situatie in Ermelo heb ik de heer F(rans). Snoek, het langstzittend SGP-raadslid een aantal vragen voorgelegd die hij zo vriendelijk was te beantwoorden, waarvoor ik hem hartelijk bedank.

1. Hoe is de houding van de SGP in Ermelo ten opzichte van cultuur/kunst? Wordt er bijv. bij de begrotingsbehandeling tegen een aantal posten gestemd. Gebeurt dit met een verhaal, of alleen tegenstemmen?

In de begrotingsbehandeling (tegenwoordig begint het al met de Kadernota) is door de SGP in Ermelo altijd tegen kunst en cultuur gestemd. Soms is het met een verhaal, korter of langer, maar ook wel met een stemverklaring. De Raad weet inmiddels wel hoe de SGP erin staat en wat de argumenten zijn. De andere raadsleden zouden verbaasd zijn als we dat niet deden.

2. Welke posten zijn dit en waarom?

Het gaat met name over Kunst, omdat de praktijk leert dat dit vaak grensverleggend en prikkelend is op zedelijk gebied. En als iemand bijvoorbeeld een cursus koken of sterrenkijken wil volgen bij de Volksuniversiteit, dient dat voor eigen rekening te zijn. Over het algemeen stelt de SGP dat dit geen kerntaken van de gemeente zijn. Het feit dat men dan van de straat is, vindt de SGP geen deugdelijk argument om te subsidiëren.

3. Zijn er posten op dit beleidsterrein waar wel mee ingestemd wordt (in het verkiezingsprogramma wordt bijv. genoemd ‘De SGP is voor sportbeoefening als vrijetijdsbesteding). Wat betekent dit bijv. voor subsidiëring van clubs, verenigingen die niet op zondag spelen?

Door de raad van Ermelo is jaren terug al bepaald dat sportbeoefening tot de kerntaken van de gemeente behoort. En in het kader van (veel) te groot lichaamsgewicht onder de jeugd, kon de SGP daar wel enigszins in mee gaan. Vandaar dat bijvoorbeeld de sportdagen op de scholen een subsidie krijgen waar we achter staan. Voorts is ons standpunt dat het verenigingsleven (ook de sportverenigingen) zichzelf dient te bedruipen. Waarom wordt er onterecht onderscheid gemaakt tussen een voetbalvereniging en een schaakclub? De een wordt wel gesubsidieerd en de ander niet. Een bijkomend punt is de zondagsport, waarvoor de SGP in Ermelo altijd tegen gestemd heeft. Over het algemeen wordt er (nog) niet op zondag gesport, met uitzondering van de tennisvereniging en het sporten in Calluna. Hier heeft de SGP altijd tegen geageerd. De grootte van het nieuwe Calluna doet echter vrezen voor meer zondagsport, omdat het aan officiële afmetingen voldoet en die (inter)nationale wedstrijden worden meest op zondag gespeeld.

4. Is die houding in de loop van de jaren veranderd?

Landelijk is dit wel wat opgeschoven. Was er vroeger, naast het principiële, bijvoorbeeld ook het zgn. nuttigheidsargument. Daar lees ik nu niet meer over. Verschuiving is er ook in de aandacht voor verantwoorde recreatie en sport (wat dit ook moge zijn). Als argumenten worden o.a. genoemd de toenemende vrije tijd en de woonsituatie in grotere steden (dicht op elkaar, weinig groen e.d.) De houding ten opzichte van de sport is inderdaad iets veranderd als het gaat over de eerdergenoemde gezondheidstoestand onder met name de jeugd. In de jaren zestig van de vorige eeuw (vóór mijn raadslidmaatschap) waren er ook wel bezwaren tegen het subsidiëren van de recreatie in het algemeen. Maar gezien de stressvolle tijd is een korte retraite niet verkeerd en omdat Ermelo toch een gemeente bij uitstek is wat de recreatie betreft, staat de SGP er wel achter dat er bijvoorbeeld via de plaatselijke VVV gemeentelijk geld aan uitgegeven wordt. Maar ook hier komen soms geluiden tot ons dat er mogelijk ook op zondag activiteiten worden georganiseerd. Hier zal de SGP altijd tegen zijn.

5. Eventuele andere interessante of relevante gegevens met betrekking tot dit onderwerp. De Muziekschool (sinds 2013 failliet) had altijd onze instemming in het kader van faciliteiten bieden voor buitenschoolse muziekactiviteiten. Ook de openbare bibliotheek heeft de SGP de laatste jaren gesteund. Op voorstel van de SGP werden de ‘goede’ boeken gelabeld met een kerkje, maar we hebben ook regelmatig onze stem laten horen over zedeloze en godonterende literatuur.